Przetwarzanie danych osobowych

 

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych


Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) - dalej RODO - informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest: Łobeski Dom Kultury przy ul. Niepodległości 52, 73-150 Łobez.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: tel. 515302974. e-mail; sekretariat.lobez-ldk@home.pl).
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w celach związanych z realizacją zadań Łobeskiego Domu Kultury, w szczególności na podstawie ustawy 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983).
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań Łobeskiego Domu Kultury oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  6. W zakresie i na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usług, o które Pan/Pani wnosi.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wytworzył:
(2019-04-04)
Udostępnił:
LEDZION DARIUSZ
(2019-04-04 13:46:46)
Ostatnio zmodyfikował:
LEDZION DARIUSZ
(2020-10-24 11:46:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki