☰ Menu Prawe Menu ☰
Łobeski Dom Kultury w Łobzie
Grafika zawierająca herb Łobeski Dom Kultury w Łobzie

Niedziela 18.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-16

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2021-03-23


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ŁDK.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Malwina Dziewit,  dziewit.lobez-ldk@home.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 3974571. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność cyfrowa

 

Łobeski Dom Kultury w Łobzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.lobez-ldk.home.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23.

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Pliki JPG, PNG w zdecydowanej większości posiadają tekst alternatywny. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Pliki, które nie zostały wytworzone w ŁDK są wyłączone z dostępności np. filmy bez audiodeskrypcji.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Strona zapewnia poruszanie się po witrynie za pomocą skrótów klawiaturowych – standardowych dla najpopularniejszych przeglądarek I.E., Firefox, Chrome, Opera itp.
 • Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi elementami strony – klawisz [TAB] do przodu i [SHIFT + TAB] do tyłu. Zatwierdzenie wyboru elementu [ENTER]
 • Oto podstawowe skróty klawiszowe Windows i przeglądarek GOOGLE CHROME, FIREFOX, INTERNET EXPLORER

Alt + D  wybranie paska adresu (ustawienie focusa na pasku adresu);
Alt + Esc przechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte;
Alt + L lub Ctrl +L wybranie paska adresu (ustawia focus na pasku adresu);
Alt +tab przełączenie między otwartymi stronami internetowymi;
Alt + P wyświetlenie panelu podglądu;
Alt + spacja otwarcie menu skrótów aktywnego okna;
Ctrl + A zaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie;
Ctrl + C skopiowanie zaznaczonego tekstu do schowka;
Ctrl + D dodanie aktualnie otwartej karty do zakładek;
Ctrl + ↓przeniesienie kursora na początek następnego akapitu;
Ctrl + ↑przeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu;
Ctrl + Esc otwarcie menu Start;
Ctrl + F znajdywanie tekstu na stronie (do pola wyszukiwania wpisujemy wyraz lub frazę i przeglądarka podświetla miejsca, w których ono występuje po raz kolejny);
Ctrl + F5 odświeżenie bieżącej strony internetowej;
Ctrl + G przejście (ustawienie focusa) do następnego wystąpienia poszukiwanej frazy;
Ctrl + H otwarcie historii przeglądania w panelu bocznym;
Ctrl + I uzyskanie informacji o stronie;
Ctrl + J otwarcie listy pobranych plików;
Ctrl + N otwarcie nowego okna;
Ctrl + Shift przełączenie układu klawiatury w przypadku dostępności kilku jej układów;
Ctrl + O otwarcie katalogu;
Ctrl+ P wydrukowanie zasobu aktualnie otwartej karty;
Ctrl+ S zapisanie strony jako ..., w tym też ze zmienioną przez nas nazwą pliku;
Ctrl + Shift + Del czyszczenie historii przeglądania;
Ctrl + Shift + Esc otwarcie menedżera zadań;
Ctrl + Shift + G przejście do poprzedniego wystąpienia poszukiwanej frazy;
Ctrl + Shift + N utworzenie nowego folderu;
Ctrl + T otwarcie nowej karty w przeglądarce;
Ctrl + U otwarcie kodu źródłowego strony;
Ctrl + V wklejenie skopiowanego lub wyciętego tekst do np. notatnika, albo formularza na stronie;
Ctrl + W zamknięcie aktualnie otwartej karty;
Ctrl + X skopiowanie tekstu do schowka i skasowanie w bieżącym polu;
Ctrl + Z przywrócenia ostatnio usuniętego lub przeniesionego pliku lub folderu do jego ostatniej lokacji.

 • Strona jest kompletna, spójna, czytelna, zrozumiała i przydatna dla Użytkownika.

Strona internetowa umożliwia modyfikację ustawień tj: wielkości czcionki, kolorystykę, kontrast, tło itp. w celu dostosowania do osób z niepełnosprawnością, np. niedowidzących, w postaci oznaczonego panelu sterującego.

 • Dzięki wdrożeniu technologii RWD i optymalizacji wydajności — wszystkie strony są dostępne dla urządzeń mobilnych .
 • Strony zbudowane w oparciu o język HTML 5 mają zdefiniowane role. Dzięki ich zgodności z technologiami wspomagającymi, takimi jak np. czytniki ekranu — informacje tekstowe można przeczytać za pomocą dowolnego syntezatora mowy lub w alfabecie Louisa Braille'a.
 • Wydruk wszystkich stron uwzględnia czytelny, duży font (czcionkę).
 • Na stronach można używać skróty klawiaturowe (klawiszowe) przeglądarek.
 • Przy wyłączonej obsłudze skryptów brak będzie możliwości powiększania tekstu, zmiany kontrastu i odczytania na głos obcojęzycznych zwrotów.
 • Strona jest dostępna w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą stylów.
 • Wszystkie obiekty graficzne na stronach mają charakter statyczny (pozbawione są migających elementów) i są zoptymalizowane.
 • Każda strona witryny ma własny — różny od pozostałych — tytuł. Został on utworzony w oparciu o ustalony wzorzec.
 • Elementy zamieszczone na stronach posiadają prawidłowy kontrast w stosunku do elementów sąsiadujących i tła, na jakim zostały osadzone.
 • Strony witryny mają mechanizm nawigacji utworzony z bloku łączy tekstowych. Położenie strony przedstawione jest w postaci listy ukazującej te, które znajdują się wyżej
 • Każdy odnośnik w tekście jest podkreślony. Na stronach nie występują błędne lub nieaktualne odnośniki  do nieistniejących stron.
 • Wszystkie strony mają zakładki z odnośnikami przenoszącymi Użytkownika do konkretnego miejsca.
 • Po otrzymaniu żądania udostępnienia strony nieistniejącej w zasobach serwer automatycznie zwróci kod odpowiedzi 404.
  Po otrzymaniu żądania dostępu do stron zastrzeżonych serwer automatycznie zwróci kod odpowiedzi 403.

Aby wyszukać informacje na stronach lub w Internecie:

Przechodzimy do górnej części formularza wyszukiwarki, tam gdzie znajduje się pole tekstowe.
Wypełniamy to pole przez wpisanie do niego dowolnego, szukanego wyrazu lub zwrotu.
Wybieramy przycisk wyszukiwania w Internecie lub na stronach witryny.
Uruchamiamy przycisk z napisem SZUKAJ lub klawisz klawiatury z napisem ENTER.
Wybieramy odnośnik do strony, z której chcemy czerpać informacje.

 

Aplikacje mobilne

 

ŁDK nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych:

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na
 stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Łobeski Dom Kultury w Łobzie adres. ul. Niepodległości 52 Łobez.

Wejście do ŁDK znajduje się od ul. Niepodległości oraz od stronu parkingu od przy budynku Biblioteki Miejskiej.
Wyznaczono jedno  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio  przy wejściu głównym.

Budynek ŁDK nie posiada wind.

W budynku ŁDK nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Podstawa prawna:

 • art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).


Przy załatwianiu spraw w ŁDK nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.


 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 

 

 

 


 

Wytworzył:
D. Ledzion
(2021-03-24)
Udostępnił:
DARIUSZ LEDZION
(2019-05-21 13:46:23)
Ostatnio zmodyfikował:
DARIUSZ LEDZION
(2021-03-24 12:00:45)

 
 
liczba odwiedzin: 100269

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X