Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-16

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2021-03-23


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ŁDK.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Malwina Dziewit,  dziewit.lobez-ldk@home.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 3974571. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność cyfrowa

 

Łobeski Dom Kultury w Łobzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.lobez-ldk.home.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23.

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest  zgodna  w części z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

 

ŁDK nie tworzy i nie udostępnia aplikacji mobilnych:

 

Informacje dodatkowe na  stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Łobeski Dom Kultury w Łobzie adres. ul. Niepodległości 52 Łobez.

Wejście do ŁDK znajduje się od ul. Niepodległości oraz od stronu parkingu od przy budynku Biblioteki Miejskiej.
Wyznaczono jedno  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio  przy wejściu głównym.

Budynek ŁDK nie posiada wind.

W budynku ŁDK nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Podstawa prawna:

  • art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).


Przy załatwianiu spraw w ŁDK nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.


 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 

 

 

 


 

Wytworzył:
D. Ledzion
(2021-03-24)
Udostępnił:
LEDZION DARIUSZ
(2019-05-21 13:46:23)
Ostatnio zmodyfikował:
LEDZION DARIUSZ
(2022-01-25 12:51:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki