Statut ŁDK

 

 

 

UCHWALA NR XXXIV/342/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE

 

z dnia 30 października 2013 r.

 

w sprawie nadania statutu dla Łobeskiego Domu Kultury w Łobzie.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§1. Nadaje się statut dla Łobeskiego domu Kultury, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/81/03 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 27 września 2003 r. w sprawie nadania statutu dla Łobeskiego Domu Kultury (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 100. poz. 1689. z 2007 r. Nr 25, poz. 363).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Id: 269283BB-07AE-4C5B-B20C-03ACS6AF08D6. Podpisany

 

Strona 1

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/342/13 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 października 2013 r.

Statut Łobeskiego Domu Kultury

I.       Postanowienia ogólne

§ 1. Łobeski Dom Kultury w Łobzie zwany dalej ŁDK działa w szczególności na podstawie:

1)  ustawy z dnia 25 października 199l r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm.),

3)  porozumienia z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Łobez wykonywania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie działalności kulturalnej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 104. poz. 1910 z późn. zm.),

4)  postanowień niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Łobeskiego Domu Kultury jest Gmina Łobez.

2. Bezpośredni nadzór nad działalnością ŁDK sprawuje Burmistrz Łobza.

§ 3. 1. Siedzibą ŁDK jest miasto Łobez.

2. Terenem działania ŁDK jest Gmina Łobez, a w zakresie zadań wynikających z porozumienia, o którym mowa w § 1 pkt 3. obszar powiatu łobeskiego.

§ 4. 1. ŁDK jest samorządową instytucja kultury, posiadającą osobowość prawną wpisaną do rejestru instytucji kultury organizatora.

2. ŁDK wykonuje zadania powiatowe na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Łobza i zarządem Powiatu Łobeskiego w sprawie powierzenia Gminie Łobez wykonywania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie działalności kulturalnej, o którym mowa w § 1, ust. 3.

§5.1. ŁDK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby Łobeskiego Domu Kultury.

2.       ŁDK może używać pieczęci okrągłej z wizerunkiem herbu gminy i pełną nazwą ŁDK w otoku.

II.     Cele i zadania Łobeskiego Domu Kultury

§ 6. Celem ŁDK jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

§ 7. Do zadań ŁDK należy:

1)  edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę,

2)      tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

3)      inspirowanie jednostek i grup społecznych do czynnego i twórczego udziału w życiu kulturalnym,

4)      kultywowanie tradycji i folkloru,

5)      organizacja imprez kulturalnych oraz koordynacja działalności w zakresie organizacji imprez na terenie miasta i gminy Łobez,

6)      udostępnianie, tworzenie, gromadzenie, dokumentowanie i ochrona dóbr kultury oraz włączenie ich do społecznego obiegu,

 

Id: 269283BB-07AE-4C5B-B20C-03AC86AF08D6. Podpisany

 

Strona 1

 

7)              współpraca z placówkami oświatowymi,

8)              prowadzenie kursów i szkoleń o charakterze edukacyjnym,

9)              prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą zwłaszcza z miastami partnerskimi,

10)          informowanie w masmediach o zjawiskach i wydarzeniach kulturalnych gminy i miasta,

11)          prowadzenie działań określonych w porozumieniu, o którym mowa w § 1 pkt 3,

12)          wydawanie folderów, materiałów promocyjnych i itp.

§ 8. ŁDK w' ramach realizacji zadań, może współpracować ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi podmiotami i organizacjami.

III.              Organizacja ŁDK

§ 9. 1. Organem zarządzającym ŁDK jest dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje ŁDK na zewnątrz.

2.        Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Łobza zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3.        Dyrektor może powołać za zgodą Burmistrza Łobza Społeczną Radę Programowy, jako swój organ doradczy.

§ 10. Organizację wewnętrzną ŁDK określa Regulamin Organizacyjny Łobeskiego Domu Kultury, nadawany przez Dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.

§ 11. W skład struktury organizacyjnej ŁDK wschodzą placówki filialne:

1)              Świetlica wiejska w Bełcznej,

2)              Świetlica wiejska w Boninie,

3)              Świetlica wiejska w Dalnie,

4)              Świetlica wiejska w Dobieszewie,

5)              Świetlica wiejska w Grabowie,

6)              Świetlica wiejska w Karwowie,

7)              Świetlica wiejska w Łobżanach,

8)              Świetlica wiejska w Poradzu,

9)              Świetlica wiejska w Prusinowie,

10)          Świetlica wiejska w Rożnowie,

11)          Świetlica wiejska w Suliszewicach,

12)          Świetlica wiejska w Unimiu,

13)          Świetlica wiejska w Worowie,

14)          Świetlica wiejska w Wysiedlu,

15)          Świetlica wiejska w Zagórzycach,

16)          Świetlica wiejska w Zajezierzu.

IV.               Mienie i gospodarka finansowa ŁDK

§ 12. 1. ŁDK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych dla instytucji kultury.

2.       Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez dyrektora.

 

Id: 269283BB-07AE-4C5B-B20C-03AC86AF08D6. Podpisany

 

Strona 2

 

§ 13. 1. Głównym źródłem finansowania działalności ŁDK jest dotacja organizatora. Dodatkowym źródłem finansowania są dotacje celowe, przychody z prowadzonej działalności ŁDK, darowizny, zapisy i inne.

2.        Dotacja organizatora przekazywana jest w okresach miesięcznych.

3.        Dotacja na realizację zadań powiatowych przekazywana jest terminach i na zasadach określonych w treści porozumienia, o którym mowa w § 1 pkt 3.

§ 14. ŁDK może pozyskiwać dochody z:

1)   prowadzenia ogniska muzycznego, warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów tańca, kursów komputerowych, prowadzenia pracowni specjalistycznych, itp.,

2)   organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady,

3)   wypożyczanie sprzętu akustycznego, audio - wizualnego, rekwizytów, strojów, sceny plenerowej itp.,

4)   wynajmu lub wydzierżawiania pomieszczeń, organizacji koncertów własnych zespołów oraz na zlecenie innych podmiotów,

5)   sprzedaży biletów na imprezy własne,

6)   promocji innych podmiotów na imprezach organizowanych przez ŁDK,

7)   usług reklamowych,

8)   i innych usług związanych z działalnością statutowy.

§15. 1. ŁDK może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, według zasad określonych w odrębnych przepisach, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

2.        Działalność gospodarcza może dotyczyć w szczególności:

1)   wynajmowania lub wydzierżawiania pomieszczeń, szczególnie w dni wolne od pracy ŁDK, na cele handlowe, spotkania rodzinne, oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,

2)   odpłatnego doradztwa (w dziedzinach związanych z działalnością statutowy),

3)   prowadzenia galerii i sprzedaży własnych wyrobów,

4)   działalności związanej z kulturą,

5)   impresariatu artystycznego,

6)   wynajmu sceny plenerowej, sprzętu oświetleniowego, akustycznego, strojów itp.

3.        Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 2, nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

Postanowienia końcowe

§ 16. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Id: 269283BB-07AE-4C5B-B20C-03AC86AF08D6. Podpisany

 

Strona 3

 

Uzasadnienie

 

Konieczność nadania uaktualnionego statutu dla Łobeskiego Domu Kultury wynika ze zmian wprowadzonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zmian w7 strukturze organizacyjnej Łobeskiego Domu Kultury.

Uzasadnienie podpisał Burmistrz Łobza Ryszard Sola.

 

 

 

Id: 269283BB-07AE-4C5B-B20C-03AC86AF08D6. Podpisany

 

Strona 1

 

 

 

Wytworzył:
Dariusz Ledzion
Udostępnił:
LEDZION DARIUSZ
(2003-07-30 19:14:10)
Ostatnio zmodyfikował:
LEDZION DARIUSZ
(2015-08-27 11:45:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki